Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 196: Cách sử dụng hàm Aggregate trong Excel

Bài 196: Cách sử dụng hàm Aggregate trong Excel

Published

on

Các hàm Exel như SUM, COUNT, LARGE và MAX không hoạt động nếu trong phạm vi có ô lỗi. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng sử dụng hàm AGGREGATE để khắc phục điều này.

Cách sử dụng hàm Aggregate trong Excel

1. Ví dụ, Excel trả về một lỗi nếu bạn sử dụng hàm SUM để tính tổng một dải ô có lỗi.

2. Sử dụng hàm AGGREGATE để tính tổng một phạm vi có lỗi.

Giải thích: tham số đầu tiên (9) cho Excel biết rằng bạn muốn sử dụng hàm SUM. Tham số thứ hai (6) cho Excel biết bạn muốn bỏ qua các giá trị lỗi.

3. Tính năng AutoComplete trong Excel sẽ giúp bạn tìm các tham số trên.

4. Hàm AGGREGATE bên dưới tìm số lớn thứ hai trong một dải có lỗi.

Giải thích: tham số đầu tiên (14) cho Excel biết rằng bạn muốn sử dụng hàm LARGE. Tham số thứ hai (6) cho Excel biết rằng bạn muốn bỏ qua các giá trị lỗi. Tham số thứ tư (2) cho Excel biết rằng bạn muốn tìm số lớn thứ hai.

5. Hàm AGGREGATE bên dưới tìm giá trị lớn nhất bỏ qua các giá trị lỗi và hàng ẩn.

Advertisement

Giải thích: Tham số đầu tiên (4) cho Excel biết rằng bạn muốn sử dụng hàm MAX. Tham số thứ hai (7) cho Excel biết rằng bạn muốn bỏ qua các giá trị lỗi và hàng ẩn. Trong ví dụ này, hàng 2 bị ẩn.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD