Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 192: Cách tìm chẵn lẻ trong Excel

Bài 192: Cách tìm chẵn lẻ trong Excel

Published

on

Sử dụng EVEN và ODD trong Exel để làm tròn số. Sử dụng ISEVEN hoặc ISODD trong Excel để xác định xem một số là số chẵn hay lẻ.

Cách tìm chẵn lẻ trong Excel

1. Hàm EVEN làm tròn một số dương lên đến số nguyên chẵn gần nhất.

2. Hàm EVEN làm tròn một số âm xuống số nguyên chẵn gần nhất.

Odd

1. Hàm ODD làm tròn một số dương lên đến số nguyên lẻ gần nhất.

2. Hàm ODD làm tròn một số âm xuống số nguyên lẻ gần nhất.

IsEven

Hàm ISEVEN trả về TRUE nếu một số chẵn và FALSE nếu một số lẻ.

1. Hàm ISEVEN bên dưới trả về TRUE.

2. Hàm ISEVEN bên dưới trả về FALSE.

Thêm hàm IF để trả về Chẵn (Even) hoặc Lẻ (Odd).

3. Công thức dưới đây trả về Even.

Advertisement

4. Công thức dưới đây trả về Odd.

IsOdd

Hàm ISODD trả về TRUE nếu một số lẻ và FALSE nếu một số chẵn.

1. Hàm ISODD bên dưới trả về TRUE.

2. Hàm ISODD bên dưới trả về FALSE.

3. Đây là một ví dụ thú vị. Sử dụng định dạng có điều kiện và hàm ISODD để đánh dấu tất cả các số lẻ.

Lưu ý: thay vì sử dụng ISEVEN hoặc ISODD để xác định xem một số là chẵn hay lẻ, hãy sử dụng hàm MOD trong Excel.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD