Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 185: Cách sử dụng hàm MaxIfs và MinIfs trong Excel

Bài 185: Cách sử dụng hàm MaxIfs và MinIfs trong Excel

Published

on

Sử dụng MAXIFS và MINIFS trong Exel 2016 trở lên để tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất dựa trên một hoặc nhiều điều kiện.

Cách sử dụng hàm MaxIfs và MinIfs trong Excel

1. Ví dụ, hàm MAXIFS bên dưới tìm điểm cao nhất của nữ.

Lưu ý: Tham số đầu tiên (D2:D12 trong ví dụ này) luôn là phạm vi trong đó giá trị lớn nhất hoặc thấp nhất sẽ được xác định. Hàm MAXIFS này có 1 cặp phạm vi/điều kiện (B2:B12/Female).

2. Hàm MINIFS bên dưới tìm điểm thấp nhất của nữ.

3. Ví dụ, hàm MAXIFS bên dưới tìm điểm số nữ cao nhất ở Canada.

Lưu ý: hàm MAXIFS này có 2 cặp phạm vi/điều kiện (B2:B12/Female và C2:C12/Canada). Các hàm MAXIFS và MINIFS có thể xử lý tới 126 phạm vi/điều kiện.

4. Hàm MAXIFS bên dưới tìm điểm cao nhất dưới 60.

Advertisement

Lưu ý: hàm MAXIFS này chỉ sử dụng phạm vi D2:D12.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD