Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 181: Cách sử dụng hàm PERCENTILE và QUARTILE trong Excel

Bài 181: Cách sử dụng hàm PERCENTILE và QUARTILE trong Excel

Published

on

Cách sử dụng hàm PERCENTILE và QUARTILE trong Excel

1. Sử dụng hàm PERCENTILE được hiển thị bên dưới để tính phần trăm chỉ tiêu. Excel trả về 12,7. Điều này có nghĩa là 30% (6 trên 20) điểm số thấp hơn hoặc bằng 12,7.

Lưu ý: Tham số thứ hai của hàm PERCENTILE phải là một số thập phân từ 0 đến 1. Excel sử dụng một thuật toán hơi khác để tính phần trăm.

2. Sử dụng hàm PERCENTILE được hiển thị bên dưới để tìm 90%. Excel trả về 61,7. Điều này có nghĩa là 90% (18 trên 20) điểm thấp hơn hoặc bằng 61,7.

3. Sử dụng hàm QUARTILE được hiển thị bên dưới để tìm 25%. Excel trả về 11,25. Điều này có nghĩa là 25% (5 trên 20) điểm thấp hơn hoặc bằng 11,25.

Lưu ý: Tham số thứ hai của hàm QUARTILE phải là một số từ 0 đến 4. PERCENTILE (A1: A20,0.25) cũng cho kết quả tương tự. Bảng dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD