Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 164: Tìm kết quả khớp nhất trong Excel

Bài 164: Tìm kết quả khớp nhất trong Excel

Published

on

Để tìm kết quả khớp nhất với giá trị đích trong cột dữ liệu, hãy sử dụng INDEX, MATCH, ABS và MIN trong Excel. Sử dụng hàm Vlookup trong Exel để tìm kết quả gần đúng.

Tìm kết quả khớp nhất trong Excel

1. Hàm ABS trong Excel trả về giá trị tuyệt đối của một số.

2. Để tính toán sự khác biệt giữa giá trị đích và các giá trị trong cột dữ liệu, hãy thay thế C3 bằng C3:C9.

Giải thích: phạm vi (hằng số mảng) được tạo bởi hàm ABS được lưu trữ trong bộ nhớ của Excel, không phải trong phạm vi. Hằng số mảng trông như sau:

{39;14;37;16;22;16;17}

3. Để tìm kết quả phù hợp nhất, hãy thêm hàm MIN và kết thúc bằng cách nhấn CTRL + SHIFT + ENTER.

Advertisement

4. Tất cả những gì chúng ta cần là một hàm tìm vị trí của giá trị 14 trong hằng số mảng. Bạn có thể sử dụng hàm MATCH để làm điều này.

Giải thích: 14 (tham số đầu tiên) được tìm thấy ở vị trí 2 trong hằng số mảng (tham số thứ hai). Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm MATCH để trả về một kết quả khớp chính xác, vì vậy chúng tôi đặt tham số thứ ba thành 0.

5. Sử dụng hàm INDEX (hai tham số) để trả về một giá trị cụ thể trong phạm vi một chiều. Trong ví dụ này, name ở vị trí 2 (tham số thứ hai) trong phạm vi B3:B9 (đối số đầu tiên).

6. Kết thúc bằng cách nhấn CTRL + SHIFT + ENTER.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD