Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 162: Cách sử dụng hàm INDIRECT trong Excel

Bài 162: Cách sử dụng hàm INDIRECT trong Excel

Published

on

Sử dụng hàm INDIRECT trong Exel để chuyển đổi một chuỗi văn bản thành một tham chiếu hợp lệ. Bạn có thể sử dụng toán tử & để tạo chuỗi văn bản.

Cách sử dụng hàm INDIRECT trong Excel

1. Ví dụ, hãy xem hàm INDIRECT bên dưới.

Giải thích: =INDIRECT (A1) thành =INDIRECT (“D1”). Hàm INDIRECT chuyển đổi chuỗi văn bản “D1” thành một tham chiếu ô hợp lệ. Nói cách khác, =INDIRECT (“D1”) giảm thành = D1.

2. Hàm INDIRECT đơn giản dưới đây cũng cho kết quả tương tự.

3. Nếu không sử dụng hàm INDIRECT, đây sẽ là kết quả.

4. Sử dụng toán tử & để nối chuỗi “D” với giá trị trong ô A1.

Tham chiếu phạm vi

Sử dụng hàm INDIRECT trong Excel để chuyển đổi một chuỗi văn bản thành một tham chiếu phạm vi hợp lệ. Ví dụ: sử dụng SUM và INDIRECT.

Giải thích: công thức trên giảm thành =SUM(INDIRECT (“D3:D6”)). Hàm INDIRECT chuyển đổi chuỗi văn bản “D3:D6” thành một tham chiếu phạm vi hợp lệ. Nói cách khác, =SUM(INDIRECT (“D3: D6”)) giảm thành =SUM(D3:D6).

Tên vùng

Sử dụng hàm INDIRECT trong Excel để chuyển đổi một chuỗi văn bản thành một dải ô được đặt tên hợp lệ.

Advertisement

1. Ví dụ, hàm AVERAGE bên dưới sử dụng tên vùng Scores.

Giải thích: tên vùng Scores tham chiếu đến phạm vi D1:D3.

2. Tuy nhiên, hàm AVERAGE bên dưới trả về một lỗi.

Giải thích: = AVERAGE (“Scores”) trả về lỗi vì Excel không thể tính giá trị trung bình của một chuỗi văn bản.

3. Hàm INDIRECT dưới đây sẽ khắc phục điều đó.

Giải thích: =AVERAGE(INDIRECT (“Scores”)) giảm thành =AVERAGE (Scores).

Tham chiếu bảng tính

1. Đây là dạng tham chiếu trang tính đơn giản.

Lưu ý: ô A1 trên Sheet1 chứa giá trị 10. Ô A1 trên Sheet2 chứa giá trị 20. Ô A1 trên Sheet3 chứa giá trị 30.

2. Trên trang Summary, hãy nhập hàm INDIRECT được hiển thị bên dưới. Sử dụng toán tử & để nối tên trang tính trong ô A1 với “!A1”.

Advertisement

Giải thích: công thức trên giảm thành =INDIRECT(“Sheet1!A1”). Hàm INDIRECT chuyển đổi chuỗi văn bản “Sheet1! A1” thành tham chiếu trang tính hợp lệ. Nói cách khác, =INDIRECT (“Sheet1!A1”) giảm thành =Sheet1!A1.

3. Nếu tên trang tính của bạn chứa khoảng trắng hoặc các ký tự đặc biệt khác, hãy đặt tên trang tính trong dấu ngoặc kép. Sửa đổi hàm INDIRECT như hình dưới đây.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD