Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 160: Tra cứu bên trái trong Excel

Bài 160: Tra cứu bên trái trong Excel

Published

on

Hàm Vlookup chỉ tra cứu từ phía bên phải. Để tra cứu một giá trị trong bất kỳ cột nào và trả về giá trị tương ứng ở bên trái, bạn chỉ cần sử dụng INDEX và MATCH trong Exel.

Tra cứu bên trái trong Excel

1. Hàm MATCH trả về vị trí của một giá trị trong một phạm vi nhất định.

Giải thích: 104 được tìm thấy ở vị trí 4 trong phạm vi $G$4:$G$7.

2. Sử dụng kết quả này và hàm INDEX để trả về giá trị thứ 4 trong phạm vi $G$4:$G$7.

3. Kéo công thức trong ô B2 xuống ô B11.

Lưu ý: khi chúng ta kéo công thức này xuống, các tham chiếu tuyệt đối ($E$4:$E$7 và $G$4:$G$7) giữ nguyên, trong khi tham chiếu tương đối (A2) thay đổi thành A3, A4, A5,…

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD