Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 134: Cách tính tuổi trong Excel

Bài 134: Cách tính tuổi trong Excel

Published

on

Để tính tuổi của một người trong Excel, hãy sử dụng DATEDIF và TODAY. Hàm DATEDIF có ba tham số.

Cách tính tuổi trong Excel

1. Nhập ngày tháng năm sinh vào ô A2.

2. Nhập hàm TODAY vào ô B2 để trả về ngày hiện tại.

3. Hàm DATEDIF dưới đây tính tuổi của một người.

Lưu ý: Nhập “y” cho tham số thứ ba để có số năm đầy đủ giữa ngày sinh và ngày hiện tại.

4. Tính tuổi của một người mà không cần hiển thị ngày hiện tại.

5. Tính tuổi của một người vào một ngày cụ thể.

Lưu ý: hàm DATE chấp nhận ba tham số: năm, tháng và ngày.

6. Tính tuổi của một người theo năm, tháng, ngày.

Advertisement

Lưu ý: Nhập “ym” cho tham số thứ ba để bỏ qua năm và lấy số tháng giữa hai ngày. Nhập “md” cho tham số thứ ba để bỏ qua tháng và lấy số ngày giữa hai ngày. Sử dụng toán tử & để nối các chuỗi.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD