Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 131: Cách sử dụng DateDif trong Excel

Bài 131: Cách sử dụng DateDif trong Excel

Published

on

Để lấy số ngày, số tuần hoặc năm giữa hai ngày trong Excel, hãy sử dụng hàm DATEDIF. Hàm DATEDIF có ba tham số giúp chúng ta sử dụng dễ dàng.

Cách sử dụng DateDif trong Excel

1. Nhập “d” cho tham số thứ ba để có số ngày giữa hai thời gian khác nhau.

Lưu ý: = A2-A1 cũng cho ra kết quả tương tự.

2. Nhập “m” cho đối số thứ ba để có số tháng giữa hai mốc thời gian khác nhau.

3. Nhập “y” cho tham số thứ ba để có số năm giữa hai mốc thời gian khác nhau.

4. Nhập “yd” cho tham số thứ ba để bỏ qua năm và lấy số ngày giữa hai mốc thời gian.

5. Nhập “md” cho tham số thứ ba để bỏ qua tháng và lấy số ngày giữa hai mốc thời gian.

6. Nhập “ym” cho tham số thứ ba để bỏ qua năm và lấy số tháng giữa hai mốc thời gian.

Lưu ý quan trọng: hàm DATEDIF trả về số ngày, tháng hoặc năm đầy đủ. Điều này có thể cho kết quả không mong muốn khi số ngày/tháng của ngày thứ hai thấp hơn số ngày/tháng của ngày đầu tiên. Xem ví dụ bên dưới.

Kết quả chúng ta nhận được là 6 năm. Chúng ta cần sử dụng công thức sau để trả về 7 năm.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD