Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 124: Cách tham chiếu bên ngoài trong Excel

Bài 124: Cách tham chiếu bên ngoài trong Excel

Published

on

Tham chiếu bên ngoài trong Exel là tham chiếu đến một ô hoặc phạm vi ô trong sổ làm việc khác. Dưới đây là sổ làm việc North, Mid và South.

Cách tham chiếu bên ngoài trong Excel

Để tạo tham chiếu bên ngoài, hãy thực hiện các bước sau.

1. Mở tất cả các sổ làm việc.

2. Trong sổ làm việc Company, chọn ô B2 và nhập dấu bằng =

3. Trên tab View, trong nhóm Window, hãy bấm Switch Windows.

4. Nhấn North.

5. Trong sổ làm việc North, chọn ô B2.

6. Nhập dấu +

7. Lặp lại các bước từ 3 đến 6 cho sổ làm việc Mid.

Advertisement

8. Lặp lại các bước từ 3 đến 5 cho sổ làm việc South.

9. Loại bỏ các ký hiệu $ trong công thức của ô B2.

Kết quả:

10. Sao chép công thức sang các ô khác.

Cảnh báo

A. Để cập nhật tất cả các liên kết, hãy nhấp vào Enable Content.

B. Để không cập nhật các liên kết, hãy nhấp vào X.

Advertisement

Chỉnh sửa liên kết

Trên tab Data, trong nhóm Queries & Connections, bấm Edit Links.

1. Nếu bạn không cập nhật các liên kết, bạn vẫn có thể cập nhật các liên kết tại đây. Chọn một sổ làm việc và bấm Update Values để cập nhật các liên kết đến sổ làm việc này.

2. Nếu bạn không muốn hiển thị cảnh báo và cập nhật các liên kết tự động, hãy nhấp vào Startup Prompt, chọn tùy chọn thứ ba và nhấp vào OK.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD