Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 120: Cách kiểm tra ô trống trong Excel

Bài 120: Cách kiểm tra ô trống trong Excel

Published

on

Sử dụng hàm IF và một chuỗi trống trong Exel để kiểm tra xem một ô có trống hay không. Sử dụng IF và ISBLANK cũng tương tự.

Cách kiểm tra ô trống trong Excel

Hãy nhớ rằng, hàm IF trong Excel sẽ kiểm tra xem một điều kiện có được đáp ứng hay không và trả về một giá trị nếu đúng và một giá trị khác nếu sai.

1. Hàm IF bên dưới trả về Yes nếu giá trị đầu vào bằng một chuỗi trống (hai dấu ngoặc kép không có gì ở giữa), nếu không thì trả về No.

2. Sử dụng IF và ISBLANK cũng cho kết quả tương tự.

Nếu ô không trống

1. Hàm IF bên dưới nhân giá trị đầu vào với 2 nếu giá trị đầu vào không bằng một chuỗi trống (hai dấu ngoặc kép không có gì ở giữa), nếu không nó sẽ trả về một chuỗi trống.

2. Sử dụng IF, NOT và ISBLANK để tạo ra cùng một kết quả.

Đánh dấu ô trống

1. Ví dụ: chọn phạm vi A1:H8.

2. Trên tab Home, trong nhóm Styles, hãy bấm Conditional Formatting.

3. Nhấp vào Highlight Cells Rules -> More Rules.

4. Chọn Blanks, chọn kiểu định dạng và nhấp vào OK.

Kết quả:

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD