Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 118: Kiểm tra ô chứa văn bản trong Excel

Bài 118: Kiểm tra ô chứa văn bản trong Excel

Published

on

Để kiểm tra xem một ô có chứa văn bản cụ thể hay không, hãy sử dụng ISNUMBER và SEARCH trong Excel. Không có hàm CONTAINS trong Exel.

Kiểm tra ô chứa văn bản trong Excel

1. Để tìm vị trí của một chuỗi con trong một chuỗi văn bản, hãy sử dụng hàm SEARCH.

2. Hàm ISNUMBER trả về TRUE nếu ô chứa một số và FALSE nếu không.

3. Bạn cũng có thể kiểm tra xem một ô có chứa văn bản cụ thể hay không.

4. Để thực hiện tìm kiếm phân biệt chữ hoa chữ thường, hãy thay thế hàm SEARCH bằng hàm FIND.

5. Thêm hàm IF. Công thức bên dưới (không phân biệt chữ hoa chữ thường) trả về “Found” nếu một ô chứa văn bản cụ thể và “Not Found” nếu không.

6. Bạn cũng có thể sử dụng IF và COUNTIF trong Excel để kiểm tra xem một ô có chứa văn bản cụ thể hay không. Tuy nhiên, hàm COUNTIF không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD