Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bài 117: Cách sử dụng hàm Ifs trong Excel

Bài 117: Cách sử dụng hàm Ifs trong Excel

Published

on

Sử dụng hàm IFS trong  2016 Exel trở lên khi bạn có nhiều điều kiện. Hàm IFS trả về một giá trị tương ứng với điều kiện TRUE đầu tiên.

Lưu ý: nếu bạn không sử dụng Excel 2016 trở lên, bạn có thể lồng hàm IF.

Cách sử dụng hàm Ifs trong Excel

1a. Nếu giá trị trong ô A1 bằng 1, hàm IFS trả về Bad.

1b. Nếu giá trị trong ô A1 bằng 2, hàm IFS trả về Good.

1c. Nếu giá trị trong ô A1 bằng 3, hàm IFS trả về giá trị Excellent.

1d. Nếu giá trị trong ô A1 bằng một giá trị khác, hàm IFS trả về No Valid Score.

Lưu ý: thay vì TRUE, bạn cũng có thể sử dụng 1 = 1 hoặc một cái gì đó khác luôn là TRUE.

2a. Nếu giá trị trong ô A1 nhỏ hơn 60, hàm IFS trả về F.

Advertisement

2b. Nếu giá trị trong ô A1 lớn hơn hoặc bằng 60 và nhỏ hơn 70, hàm IFS trả về D.

2c. Nếu giá trị trong ô A1 lớn hơn hoặc bằng 70 và nhỏ hơn 80, hàm IFS trả về C.

2d. Nếu giá trị trong ô A1 lớn hơn hoặc bằng 80 và nhỏ hơn 90, hàm IFS trả về B.

2e. Nếu giá trị trong ô A1 lớn hơn hoặc bằng 90, hàm IFS trả về A.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD