Connect with us

Khoa Học - Công Nghệ

Bà 114: Toán tử so sánh trong Excel

Bà 114: Toán tử so sánh trong Excel

Published

on

Sử dụng các toán tử so sánh trong Exel để kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau không.

Toán tử so sánh trong Excel

Toán tử bằng

Toán tử bằng với (=) trả về TRUE nếu hai giá trị bằng nhau.

1. Ví dụ, hãy xem công thức trong ô C1 bên dưới.

2. Hàm IF dưới đây sử dụng toán tử bằng.

Toán tử lớn hơn

Toán tử lớn hơn (>) trả về TRUE nếu giá trị đầu tiên lớn hơn giá trị thứ hai.

1. Ví dụ, hãy xem công thức trong ô C1 bên dưới.

Advertisement

2. Hàm OR bên dưới sử dụng toán tử lớn hơn.

Toán tử bé hơn

Toán tử less than (<) trả về TRUE nếu giá trị đầu tiên nhỏ hơn giá trị thứ hai.

1. Ví dụ, hãy xem công thức trong ô C1 bên dưới.

Giải thích: công thức trả về TRUE vì giá trị trong ô A1 nhỏ hơn giá trị trong ô B1.

2. Hàm AND dưới đây sử dụng toán tử bé hơn.

Toán tử lớn hơn hoặc bằng

Toán tử lớn hơn hoặc bằng (> =) trả về TRUE nếu giá trị đầu tiên lớn hơn hoặc bằng giá trị thứ hai.

1. Ví dụ, hãy xem công thức trong ô C1 bên dưới.

2. Hàm COUNTIF bên dưới sử dụng toán tử lớn hơn hoặc bằng.

Toán tử bé hơn hoặc bằng

Toán tử nhỏ hơn hoặc bằng (<=) trả về TRUE nếu giá trị đầu tiên nhỏ hơn hoặc bằng giá trị thứ hai.

1. Ví dụ, hãy xem công thức trong ô C1 bên dưới.

2. Hàm SUMIF bên dưới sử dụng toán tử nhỏ hơn hoặc bằng với.

Toán tử không bằng

Toán tử không bằng (<>) trả về TRUE nếu hai giá trị không bằng nhau.

1. Ví dụ, hãy xem công thức trong ô C1 bên dưới.

Advertisement

2. Hàm IF dưới đây sử dụng toán tử không bằng.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2023 - Website is developed and provided by MMG GLOBAL CO.,LTD